I specialklasserne er der børn fra hele Aarhus, som har behov for et specialtilbud.

Børnene bliver visiteret til vores specialtilbud via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og bliver placeret i den klasse, hvor det vurderes at de passer bedst ind. Der kan være op til 8 børn i hver specialklasse.

Eleverne i specialklasserne har mulighed for at gå i SFO og Klub både i specialafdelingen og i almen SFO eller Klub.

Vores tilgang

I alle specialklasserne er der tilknyttet en klassepædagog, som er med i klassen hele dagen og følger undervisningen og pauserne. Derudover er tilknyttet en dansklærer og en matematiklærer, der sammen med klassepædagogen og en SFO- eller Klubpædagog udgør teamet omkring specialklassen. Derudover er der tilknyttet en PPR psykolog, der bidrager ind i teamsamarbejdet med sparring, observationer og som også deltager i netværksmøder med forældre og personale.

Det tætte samarbejde i vores teams er vigtig for os, da der i specialafdelingen er et stort behov for genkendelighed for børnene i den daglige struktur, planlægning og udførsel af undervisningen og ensrettede systemer og tilgange.

Faglighed

I specialklasserne vægter vi børnenes faglige udvikling højt. Fælles Mål for undervisningen gælder som for almen undervisningen også for specialområdet ligesom eleverne også skal have Nationale Test, sprogvurderinger og til Folkeskolens Afgangsprøver.

Alt dette arbejder vi med at kunne planlægge og gennemføre, så det passer med de forudsætninger eleverne har.

I nogle tilfælde vurderer vi, at eleverne skal fritages – dette sker dog altid efter aftale med og accept fra forældrene.

Forældresamarbejde

På Tilst Skole vægter vi samarbejdet med forældrene meget højt. I specialklasserne er det især vigtigt for os at have en tæt – og gerne daglig – dialog med elevernes forældre. Dette gør vi både gennem børnenes ”kinabøger”, som der skrives i hver dag, via direkte mobiltelefoner i hver klasse, hvor det både er muligt at ringe og skrive SMSer og via ForældreIntra.

Det er vigtigt for os, at der er en god kommunikation omkring eleverne og det altid er muligt at komme i kontakt med os hurtigt, hvis der er behov for det.

Den gode kommunikation er med til at sikre en god og sammenhængende skoleoplevelse for eleverne i specialklasserne.

Statusrapport og netværksmøder

Hver år udarbejdes der en statusrapport om alle de elever, der går i specialklasserne. Denne statusrapport indeholder en elevplan og en beskrivelse af elevens udvikling, derudover skal både personale, ledelse og forældre forholde sig til om eleven er placeret i det rigtige tilbud.

Statusrapporten udarbejdes af skolen og sendes derefter til forældrene til gennemlæsning og underskrift. Man har som forældre også mulighed for at skrive kommentarer. Derefter sendes rapporten til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og til barnets distriktsskole.

Hvis der opstår tvivl om tilbuddet er passende for eleven, kan der indkaldes til et statusmøde, hvor personale, ledelse, PPR psykolog og forældre forholder sig til elevens udvikling og skoletilbuddet.

Vi bestræber os på at afholde mindst et netværksmøde om året for hvert barn i specialklasserne, for at snakke om hvordan eleven udvikler sig og trives både fagligt og socialt i sin klasse.