Skolebestyrelsen på Tilst skole tror på, at god trivsel er nøglen til høj faglighed. Derfor er vi først og fremmest optaget af, at Tilst skole skal være et rart sted at være – for både børn, personale og forældre.  

Vi ønsker en skole, hvor der er plads til alle – men ikke til alt. Vi hylder mangfoldigheden og går op i, at Tilst skole er en skole, der rummer alle i trygge rammer.  

Vi arbejder blandt andet for at: 

 • Understøtte trygge overgange – både fra dagtilbud til skole, fra 0. klasse til 1. klasse, fra indskoling til mellemtrin, fra mellemtrin til udskoling og fra udskoling og videre ud i verden.  
 • Gøre skolen til et bærende fundament for lokalsamfundet – et samlingssted, et kultursted og et naturligt valg for alle børnefamilier i Tilst.  
 • Sikre en tryg skolevej, så flere får lyst til at gå og cykle til skole. Derfor bakker vi også op om vores skolepatruljer, der gør et stort frivilligt stykke arbejde. 
 • Skabe en positiv stemning om alt det gode, der sker på Tilst skole.

Vi har et meget velfungerende og respektfuldt samarbejde med skolens ledelse og tror i det hele taget meget på det brede samarbejde. Derfor ønsker vi også et tæt og godt samarbejde med både de enkelte klassers forældreråd, SFO-forældreråd og forældre i almindelighed. 

Hvis du har ris, ros, spørgsmål eller gode idéer til skolebestyrelsen er du meget velkommen til at skrive til os på tilstskolebestyrelse@gmail.com

På aarhus.dk kan du læse meget mere om skolebestyrelsens rammer og beføjelser, som er fastsat i folkeskolelovens §42 og styrelsesvedtægterne for skolerne i Aarhus Kommune.

 

Vil du være med?

Har du et barn på skolen, og vil du være med til at sætte retningen for Tilst Skole? Bliv klogere i videoen eller kontakt skoleleder Lone Jørgensen.

 

Skolebestyrelsens medlemmer

Jann Lund, forældrerepræsentant 
Joachim Kjellerup Lassen, forældrerepræsentant (næstformand)
Henriette Gregersen, forældrerepræsentant (formand)
Maria Fly Vilsbøl, forældrerepræsentant
Charlotte S. Rasmussen, forældrerepræsentant (1. suppleant)
Bjørn Diedrichsen, forældrerepræsentant (2. suppleant)
Sergiu Plamadeala, elevrådsrepræsentant (formand for elevråd)
Casper Bjørn Duangchuai, elevrådsrepræsentant (næstformand for elevråd)
Signe Møller, medarbejderrepræsentant (lærer)
Anna Vester, medarbejderrepræsentant (pædagog)
Lone Jørgensen, medarbejderrepræsentant (skoleleder)
Jonny Juul Lindgreen, medarbejderrepræsentant (viceskoleleder / pædagogisk leder for udskoling)
Thomas Young Pedersen, medarbejderrepræsentant (SFO leder) 

Hvornår er der valg til skolebestyrelsen?

Der er valg til skolebestyrelsen inden skoleårets afslutning i det år, der følger efter et kommunalvalg. Næste kommunalvalg er den 16. november 2021.

Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen – fx fordi barnet går ud af Tilst Skole - indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden. Er der ingen stedfortrædere, holdes der snarest muligt suppleringsvalg for at besætte af den ledige plads for resten af valgperioden og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere.

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.